مدیران ارشد شرکت گل پوشش دلیجان


مدیرعامل:غلامرضا بیگی


مدیر فروش:شهرام بیگی 
همراه:09181664387-09181617878

رئیس هیئت مدیره:عباس بیگی


مدیر بازرگانی:مهدی بیگی