شرکت گل پوشش دلیجان ​مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت محصولات تولیدی
بوده وبا بکارگیری بهترین تجهیزات آزمایشگاهی وبهره گیری از دانش متخصصین
وکارشناسانعلوم شیمی محصولات خود مطابق با استاندارد ملی ایران به صورت
مستمر کنترل می نماید