شرکت گل پوشش دلیجان​ با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی آب و هوایی مناطق مختلف
کشور وبا توجه به نیاز مشتریان وتنوع قیمت فروش  و حفظ کیفیت محصولات مطابق با استاندارد
ملی ایران به شرح ذیل تولید و به بازار عرضه می نماید...